Skip to the main content

Club Reglement van bekkum bridge vereniging

 

Van Bekkum Bridge Vereniging

REGLEMENT PARENCOMPETITIE.

 

 1. Deelname

V.B.B.V. organiseert voor haar leden minimaal 4 x per jaar een parencompetitie, viertallen en/of ladder avonden. Ook zijn er 4-tallenavonden gecombineerd met ladderavonden in 1 of meerdere lijnen, speciale drives en vrije speelavonden. Vanaf september 2021 kan van september t/m mei ook op dinsdagmiddag worden gespeeld. Voorlopig alleen nog parencompetities.

Zo mogelijk wordt in het seizoen 2024-2025 naast de parencompetities ook met het Ranking systeem gewerkt.

 

 1. Afmelden

Om de wekelijkse speelavond goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk, dat de dienstdoende wedstrijdleider uiterlijk op de daaraan voorafgaande maandagavond volledig is geïnformeerd over de deelname. Is men verhinderd deel te nemen, dan dient men zich af te melden bij het afmeldadres: uiterlijk op maandagavond voor 18.00 uur.

Bij NIET afmelden zal een score worden toegekend, die overeenkomt met de laagste score minus

5 % van toepassing op de lijn waarin men speelt. (behoudens overmacht)

Bedenk n.l. dat wegblijven zonder afmelden ten koste gaat van het speelplezier van de anderen en het schema van de avond erg in de war stuurt.

Bij afwezigheid van een partner, wordt de overgebleven paarhelft door de dienstdoende wedstrijdleider gekoppeld aaneen, eveneens zonder partner zijnde paarhelft. U neemt dus NIET zelf een invaller mee.

Er kan/zal niet altijd rekening met voorkeur voor een bepaalde speelster/speler worden gehouden.

 

 1. Spelregels

Op de speelavonden zijn de spelregels voor wedstrijdbridge van de N.B.B. van kracht.

Het gebruik van een systeemkaart is verplicht en dient bij het plaats nemen aan tafel ongevraagd de tegenpartij aangeboden te worden.

De systeemkaart dient juist en volledig te zijn ingevuld op de hiertoe door de N.B.B. uitgegeven

formulieren en geheel overeen te stemmen met die van de partner.

De leden dienen zich om uiterlijk 19.20 uur te hebben gemeld. (in ieder geval één van de paarhelft)

Na dit tijdstip kun je die avond mogelijk niet meer deelnemen aan de bridgeavond en kan het voorkomen dat het betreffende paar naar huis moet.

 

 1. Opzet
 2. er zijn 1- 2 resp.3 lijnen (een A-B en C lijn). Indien nodig, zelfs een 4e lijn.
 3. elke lijn bestaat maximaal uit 24 paren; indien nodig wordt het aantal lijnen uitgebreid.
 4. het seizoen heeft minimaal 4 series, die elk uit 5-6-7 competitieavonden bestaan. (uitzonderingen

mogelijk)

 1. het aantal spellen per avond bedraagt 24.

 

 1. Indeling

De eerste competitie wordt door de wedstrijdleider ingedeeld met als basis de standen en uitslagen van de laatste parencompetitie.

De verdere indelingen worden bepaald door de promoties/degradaties van de daaropvolgende competities, voor zover de samenstelling van het paar niet is gewijzigd.

Nieuwgevormde paren worden geplaatst in de lijn, waar de laagst geplaatste speler, na uitvoering van promotie/degradatie recht op heeft. Nieuwe leden en combinaties van nieuwe leden beginnen in principe in de laagste lijn.

Nieuwe (samengestelde) paren, die ieder tenminste 4000 meesterpunten hebben, kunnen door de wedstrijdleiding in de A lijn geplaatst worden. Voor de B lijn is dit ieder 3.000 meesterpunten.

 

 1. Promotie- en degradatieregeling

Na afloop van elke serie promoveren de hoogst geklasseerde 2, 3, 4 of 5 paren naar een hogere lijn en degraderen de laagst geklasseerde 2, 3, 4 en 5 paren naar een lagere lijn. Bij gelijke uitslag wordt geloot. Het aantal is afhankelijk van het aantal deelnemers in de lijn. Ook zou het voor kunnen komen, dat i.v.m. een hernieuwde indeling van dit aantal afgeweken moet worden. Dit dient voor de aanvang iedere parencompetitie te worden vastgesteld en gemeld.

Paren, die meer dan 3 keer tijdens een competitieronde NIET of NIET met elkaar hebben gespeeld, kunnen niet promoveren. Als een compleet paar meer dan 3 x afwezig is, degradeert men. Het bestuur kan hiervan afwijken.

 

 1. Halve tafels

Indien er in de lijnen A, B en evt. C lijn een oneven aantal paren aanwezig is, kan er gebruik gemaakt worden van een COMBI tafel. Dit is een tafel waarbij b.v. de A/B lijn spelers altijd Noord-Zuid zitten en de B/C spelers altijd Oost-West. De hoogste lijn speelt altijd NZ.

Het NBB-rekenprogramma berekent de juiste score.

 

 1. Plaatsing

Indien een plaats in een hogere lijn vrijkomt, zal deze plaats worden aangevuld met het hoogst geklasseerde degradatie paar uit die lijn.

 

 1. Meesterpunten.

Na afloop van elke parenzitting en speciale drives worden meesterpunten toegekend, dat regelt de NBB, NIET de vereniging.

 

 1. Score berekening bij absentie van een paar

Er wordt een VOORLOPIGE SCORE toegekend van:

1e keer per competitie van 50 %

2e keer per competitie van 45 %

3e keer per competitie van 40 %

De voorlopige score van 50, 45 resp. 40 % zal worden omgezet in een definitieve score die gelijk is aan het gemiddelde van de behaalde scores en de toegekende voorlopige scores.

De 50, 45, resp. 40% wordt definitief als de behaalde scores hoger zijn dan de genoemde 50, 45 resp. 40. Zijn de percentages lager, dan wordt dit lagere percentage toegepast.

 

 1. Externe verenigings (ook voor 2e vereniging) – of districts-activiteiten-N.B.B. activiteiten

Is een compleet paar hierdoor verhinderd aan een of meerdere avonden aan de competitie deel te nemen, dan wordt er een score van 50 % toegekend. Het paar moet dit dan vooraf melden bij de wedstrijdleider en/of het afmeldadres.

 

 1. Score berekening voor een paar samengesteld uit verschillende paarhelften.

OF- Elk lid krijgt de behaalde score.

OF- Men speelt voor de gemiddelde score, met een maximum van 50 %.(gemiddelde wordt naderhand bepaald).

Voor aanvang van de speelavond moet het lid aangeven van welke optie men gebruik maakt. Bij geen opgave geldt de optie “voor de punten “.

 

 1. Berekening gemiddelde score van een paar.

Dit kan uiteraard pas na afloop van een competitie ( nu 7 avonden) worden vastgesteld. Een gemiddelde kan alleen worden bepaald, als men minimaal 3 keer met de eigen partner heeft gespeeld. Men kan maximaal 3 x voor het eigen gemiddelde spelen.

 

 1. Ten slotte.

Alles waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleider, evt. na overleg met het bestuur.

Ook kan het bestuur van het reglement afwijken als zij daar gerede aanleiding toe ziet.

 

 

Versie 19 februari 2024

Andere artikelen

Zomer AVOND bridgen bij VAN BEKKUM BRIDGE VERENIGING

      Vanaf dinsdag 4 juni 2024 tot en met dinsdag 27 augustus 2024...

10/06/2024 - Franklin de Liever

Speelschema 2024-2025

seizoen     2024 2025      Van Bekkum Bridge                    Vereniging ...

22/05/2024 - Franklin

Van Bekkum Bridge 30 jaar en viert feest.

De Van Bekkum Bridge Vereniging bestaat 30 jaar en viert feest. Wat gaan we doen met het...

11/09/2023 - Irma Hilhorst-Dijkman